Drukuj

Organizacja szkoły


Przepisy ogólne:

1. Organizację pracy Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu określa Statut Przedszkola.

2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest oddział.

3. Liczbę uczniów w oddziale ustala się według obowiązujących przepisów, nie powinien on jednak liczyć więcej niż 26 uczniów.

4. W Zespole stosownie do potrzeb mogą być organizowane oddziały integracyjne. Zasady ich tworzenia określają odrębne przepisy.

5. Uczniowie w każdym etapie edukacyjnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania według programów wybranych z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

6. Na zajęciach edukacyjnych dokonuje się podziału na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

2) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12-26 uczniów w grupie ćwiczącej,

3) dodatkowy podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.

7. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania opracowanym na podstawie ramowego planu nauczania ustalonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut. Zmiana czasu trwania jednostki lekcyjnej jest podawana przez dyrektora Zespołu w formie zarządzenia. Wychowawcy klas są zobowiązani do powiadomienia uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców o czasie przebywania uczniów w szkole.

9. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

10. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00.

 


Obwód szkoły:

 

-Borowno

-Borowno Kolonia

-Grabowa


 

Liczba i liczebność klas:

 

Przedszkole: 2 oddziały

1. Grupa młodsza -   wychowawca mgr Iwona Warkiewicz

2. Grupa starsza -  wychowawca mgr Roma Pamuła

 

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Reszke:

Klasa I - 6 uczniów, wychowawca mgr Urszula Ginter

Klasa II  - 19 uczniów, wychowawca mgr Urszula Soboniak

Klasa III -  17uczniów, wychowawca mgr Marzanna Wróbel

Klasa IV - 17 uczniów, wychowawca mgr Justyna Radecka

Klasa V -  8 uczniów, wychowawca mgr Karolina Dziubińska

Klasa VI - 23 uczniów, wychowawca mgr Robert Wysmołek

Klasa VII-  20 uczniów, wychowawca mgr Iwona Gonera

Klasa VIII - 19 uczniów, wychowawca mgr Małgorzata Lampa

 


 

Rozkład dzwonków:

0. 7.15-8.00
1. 8.00-8.45
2. 8.50-9.35
3. 9.40-10.25
4. 10.35-11.20
5. 11.30-12.15
6. 12.30-13.15
7. 13.20-14.15
8. 14.20-15.05
9. 15.10-15.55
10. 16.00-16.45

Świetlica szkolna: aktualny plan pracy dostępny na www.szkolaborowno.pl


Pedagog szkolny: aktualny plan pracy na www.szkolaborowno.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 15:34 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 15:36 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 09:07 olac