Wewnątrzszkolny

System Oceniania


 

Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów określa art. 44b, 44e, 44f, 44i, 44k, 44n, 44q Ustawy o Systemie Oświaty. 

Ponadto obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, który jest integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

 

 • 8

Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów określa art. 44b, 44e, 44f, 44i, 44k, 44n, 44q Ustawy o Systemie Oświaty.

Ponadto obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania

 • 9

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów odbywa się zgodnie z art. 44b Ustawy o Systemie Oświaty.

Ponadto przy rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, ustala się skalę, o których mowa w  § 45 ust. 2 i § 47 ust.4;

 • 10 Dziennik elektroniczny
 1. W szkole obowiązuje elektroniczny dziennik lekcyjny zwany dalej mobidziennikiem.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają dostęp do informacji dotyczących ocen, uwag, obecności, planu lekcji, tematów lekcji, prac domowych i zapowiedzianych sprawdzianów swojego dziecka, na indywidualnych kontach online w mobidzienniku.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość porozumiewania się z nauczycielami przy pomocy komunikatora w mobidzienniku.
 4. Na pierwszych w roku szkolnym zebraniach rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują indywidualne loginy umożliwiające im bezpłatny dostęp do kont swoich dzieci.
 5. Uczniowie mają dostęp do informacji dotyczących swoich ocen, uwag, obecności, planu lekcji, tematów lekcji, prac domowych i zapowiedzianych sprawdzianów, na indywidualnych kontach online w mobidzienniku.
 6. Na pierwszych w roku szkolnym lekcjach z wychowawcą lub lekcjach informatyki, uczniowie otrzymują indywidualne loginy umożliwiające im bezpłatny dostęp do własnych kont.
 • 11 Platforma Edukacyjna Microsoft Teams

1.   W Zespole Szkolno-Przedszkolnym działa platforma edukacyjna Microsoft Teams, do której każdy nauczyciel i uczeń otrzymują indywidualne hasło oraz unikalny login z domeną szkolną.

2.   Platforma Microsoft Teams poza elektronicznym dziennikiem szkolnym jest oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami.

3.   Platforma Microsoft Teams w czasie nauki zdalnej stanowi podstawowe narzędzie edukacyjne audio i video do przeprowadzania lekcji i stanowi podstawę do oceny obecności uczniów w zajęciach edukacyjnych.

4.   Nauczyciel może zadawać i odbierać przez w/w platformę prace domowe oraz wysyłać materiały edukacyjne w czasie nauki stacjonarnej, które również podlegają ocenie szkolnej.

 • 12 Jawność Ocen

Oceny wynikające z realizacji programu nauczania są jawne dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z art. 44e ust. 2, 3, 4, 5  Ustawy o Systemie Oświaty.

Ponadto potwierdzeniem przekazania informacji o których mowa w art. 44b ust. 8  jest wpis do mobidziennika w rubryce „temat lekcji” oraz protokół z zebrania z rodzicami, umieszczony w mobidzienniku.

Wymagania o których mowa znajdują się w dyspozycji nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz w kancelarii szkoły.

Potwierdzeniem przekazania informacji o których mowa w art. 44b ust. 9 jest notatka w mobidzienniku w rubryce „temat lekcji” oraz w protokole zebrań z rodzicami, umieszczonym w mobidzienniku. Obecność rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu i przypisanie go do listy obecności w mobidzienniku, jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez niego przekazanych informacji.

 • 13 Dostosowanie wymagań

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychicznych i edukacyjnych ucznia odbywa się w zgodzie z art. 127 Prawa Oświatowego, art.. 44c, 44d Ustawy o Systemie Oświaty, a w szczególności w oparciu o §3,4,5,7 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 • 14 Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa odbywa się w zgodzie z art. 44f, 44g, 44h i 44i Ustaw o Systemie Oświaty.

 • 15 Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych  z poszczególnych przedmiotów

 1. Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu.
 2. Roczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu czerwcu.
 3. Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.
 4. W ciągu ostatniego tygodnia przed radą klasyfikacyjną śródroczną nauczyciele ustalają oceny śródroczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zobowiązani są poinformować uczniów w czasie lekcji o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Przewidywane oceny są zobowiązani wpisać w mobidzienniku.
 6. Na jeden tydzień przed klasyfikacją roczną wychowawcy klas zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. O przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach niedostatecznych nauczyciele – wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie listem poleconym na miesiąc przed klasyfikacją.

 

 • 16 Skala i sposób formułowania ocen bieżących i klasyfikacyjnych

Skalę i sposób formułowania ocen ustala się na podstawie § 9, 14 Rozporządzenia oraz art. 44f ust.9 Ustawy o Systemie Oświaty;

Ponadto:

 1. Oceny bieżące (również w klasach I-III szkoły podstawowej) ustala się według skali:

Słownie

Zapis cyfrowy

Wartość oceny w dzienniku

Stopień celujący

6

6

Stopień celujący minus

6 -

5,75

Stopień bardzo dobry plus

5+

5,5

Stopień bardzo dobry

5

5

Stopień bardzo dobry minus

5-

4,75

Stopień dobry plus

4+

4,5

Stopień dobry

4

4

Stopień dobry minus

4-

3,75

Stopień dostateczny plus

3+

3,5

Stopień dostateczny

3

3

Stopień dostateczny minus

3-

2,75

Stopień dopuszczający plus

2+

2,5

Stopień dopuszczający

2

2

Stopień dopuszczający minus

2-

1,75

Stopień niedostateczny plus

1+

1,5

Stopień niedostateczny

1

1

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się według skali:

Słownie

Zapis cyfrowy

Stopień celujący

6

Stopień celujący minus

6 -

Stopień bardzo dobry plus

5+

Stopień bardzo dobry

5

Stopień bardzo dobry minus

5-

Stopień dobry plus

4+

Stopień dobry

4

Stopień dobry minus

4-

Stopień dostateczny plus

3+

Stopień dostateczny

3

Stopień dostateczny minus

3-

Stopień dopuszczający plus

2+

Stopień dopuszczający

2

Stopień dopuszczający minus

2-

Stopień niedostateczny plus

1+

Stopień niedostateczny

1

 1. Oceny klasyfikacyjne roczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się według skali:

Słownie

Zapis cyfrowy

Stopień celujący

6

Stopień bardzo dobry

5

Stopień dobry

4

Stopień dostateczny

3

Stopień dopuszczający

2

Stopień niedostateczny

1

4. W klasach I-III szkoły podstawowej, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

5.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Ustala się następujące kryteria oceniania:

 • Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
  1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
  2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
  3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
  4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych szczebla wyższego niż szkolny.
 • Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
  2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
  3. samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
  4. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 • Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
  2. poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
 • Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie minimalnych wymagań zawartych w podstawach programowych,
  2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
 • Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
  1. ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
  2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności z pomocą nauczyciela
 • Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
  1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
  2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
 1. Stosuje się następujące metody oceniania:
 • testy,
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • rozmowa,
 • obserwacja,
 • analiza wytworów,
 • analiza notatek,
 • zadawanie pytań,
 • dawanie poleceń,
 • wypowiedzi ustne.
 1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocenie podlegają :
 • czytanie tekstów wyuczonych i nowych
 • rozumienie czytanego tekstu
 • wypowiedzi ustne i pisemne
 • staranność pisma
 • poprawność ortograficzna
 • recytacja
 • aktywność i prace domowe
 • znajomość figur geometrycznych, stosunków przestrzennych
 • umiejętność wykonywania czterech podstawowych działań matematycznych (pamięciowe, z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego)
 • rozumienie zależności między działaniami
 • umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych
 • opanowanie wiadomości i umiejętności praktycznych ( zegar, jednostki miar, obliczenia pieniężne, kalendarz)
 • przygotowanie do zajęć
 • wkład pracy, staranność i estetyka
 • znajomość wprowadzonych pojęć
 1. Począwszy od klasy IV ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 • wypowiedzi ustne – oceniane wg kryteriów własnych nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
 • prace pisemne – wypracowania, referaty, prace domowe,
 • badania osiągnięć edukacyjnych ucznia – obejmują materiał z całego roku nauczania lub półrocza danych zajęć edukacyjnych,
 • prace klasowe (sprawdziany) – obejmują materiał z działu danych zajęć edukacyjnych,
 • kartkówki - obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji danych zajęć edukacyjnych,
 • referaty, ćwiczenia, sprawozdania,
 • prace indywidualne i grupowe,
 • aktywność przedmiotową ucznia.
 1. Terminy prac klasowych wpisywane są do mobidziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, nie może być ich więcej niż trzy w tygodniu, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedna. Prace klasowe muszą być sprawdzone w terminie 2-tygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu.
 2. Praca klasowa jest obowiązkowa. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły. W przeciwnym razie uczeń pisze ją na pierwszych, lub kolejnych zajęciach po upływie wspomnianego powyżej dwutygodniowego terminu.
 3. W ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest poprawić oceny niedostateczne, otrzymane z prac klasowych (sprawdzianów) z danego przedmiotu.
 4. Poprawa ocen pozytywnych z prac klasowych jest dobrowolna i musi odbywać się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu, z którego uczeń pisze poprawę, ale nie później niż do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny. Uczeń pisze ją tylko raz. Obydwie oceny są wpisywane do mobidziennika (z pracy klasowej i jej poprawy).
 5. Oceny prac klasowych i sprawdzianów ustalane są zgodnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny według zasady:

  Ocena 

Zakres % 

od 

do 

ndst 

14,5 

ndst+ 

15 

22,5 

dop- 

23 

29,5 

dop 

30 

39,5 

dop+ 

40 

44,5 

dst- 

45 

49,5 

dst 

50 

62,5 

dst+ 

63 

69,5 

db- 

70 

74,5 

db 

75 

82,5 

db+ 

83 

86,5 

bdb- 

87 

90,5 

bdb 

91 

99,5 

bdb+ 

100 

100 

cel 

Wiedza ponadprogramowa 

 1. Kartkówki (krótkie sprawdziany z trzech ostatnich jednostek tematycznych) nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie.
 2. Do diagnozy postępów w nauce w przyswajaniu wiadomości i kształtowaniu umiejętności w klasach mogą służyć testy (po każdym dziale programowym): podsumowujące, półroczne i roczne.
 3. Pod pracami pisemnymi z języka polskiego (wypracowania), nauczyciel zobowiązany jest oprócz postawienia oceny sporządzić krótką recenzję. Każda ocena z referatu (bez względu na przedmiot) też powinna być umotywowana krótką recenzją.
 4. Częstotliwość oceniania:
 • bieżąca,
 • stymulująca (przed zakończeniem poszczególnych etapów uczenia),
 • kontrolna (po zakończeniu określonej partii materiału).
 1. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku elektronicznym, który jest dokumentem wewnątrzszkolnym.
 2. Oceny klasyfikacyjne wystawiają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 3. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
 4. Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania (mobidziennik, arkusze ocen).
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, celem omówienia, ze wskazaniem mocnych stron oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniem wskazówek, w jaki sposób poprawić pracę i w jaki sposób dalej się uczyć, aby pokonywać trudności oraz rozwijać swoje umiejętności. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
 6. Uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał i omawiał sprawdzone i ocenione prace danego oddziału, nauczyciel udostępnia jego sprawdzoną i ocenioną pracę po powrocie ucznia do szkoły, w warunkach umożliwiających krótkie omówienie pracy z uczniem.
 7. Sprawdzone i poprawione prace pisemne uczniów (prace klasowe, testy), nauczyciel przechowuje do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Po tym terminie zostają zniszczone.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas konsultacji indywidualnych i zebrań z rodzicami.
 9. Nauczyciel motywuje ucznia:
 • uzupełniając komentarzem (koncentrującym się na pozytywnych stronach wypowiedzi) wypowiedzi ustne i pisemne ucznia,
 • wprowadza „plusy” wg własnych zasad i kryteriów,
 • prezentuje prace ucznia na forum szkoły (wystawki, albumy...).
 1. Informacje o zadanych pracach domowych nauczyciel może umieścić w mobidzienniku.
 2. Informacje o sprawdzianach nauczyciel jest zobowiązany umieścić w mobidzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Prace domowe uczniów są sprawdzane i oceniane według kryteriów ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 4. Ustalenia wewnątrzszkolne:
 • uczeń w ciągu każdego półrocza jest oceniany przynajmniej 4 razy z każdego przedmiotu,
 • w ciągu każdego półrocza uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Ilość możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek, z wyjątkiem spraw losowych uznanych przez nauczyciela,
 • przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi i prac pisemnych z innych zajęć edukacyjnych przez okres jednego tygodnia przed konkursem i w dniu następnym po konkursie. Dzień, w którym odbywają się eliminacje, jest dla takiego ucznia dniem wolnym od zajęć szkolnych,
 • uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, konkursach i uroczystościach, mają prawo do nieprzygotowania się do odpowiedzi ustnej i kartkówek, jeżeli zawody, konkurs lub uroczystość odbywały się w czasie uniemożliwiającym przygotowanie się do zajęć w dniu następnym (tzn. po jego planowych lekcjach),
 • jeżeli konkursy, zawody sportowe odbywają się w późniejszych godzinach, to uczniowie biorący w nich udział są obecni na wcześniejszych lekcjach,
 • nieobecność w szkole nie zwalnia ucznia z obowiązku przyswajania materiału programowego z poszczególnych przedmiotów. W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej jednego tygodnia), uczeń ma prawo otrzymać dłuższy czas na uzupełnienie zaległości,
 • ocenę niedostateczną z danego przedmiotu, uzyskaną w wyniku klasyfikacji śródrocznej, uczeń ma obowiązek poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem.
 1. Wszyscy nauczyciele, niezależnie od reprezentowanej specjalności, są odpowiedzialni za rozwój języka w mowie i piśmie (ortografię, gramatykę, estetykę zapisu).
 2. Treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego są realizowane począwszy od klasy IV jako odrębny przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie”.
 3. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” jest obowiązkowy
  z zastrzeżeniem ust. 36.
 4. Rodzic (prawny opiekun) poprzez pisemne oświadczenie ma prawo do niewyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”.
 5. Zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 6. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.
 7. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz wykorzystywanych podczas zajęć pomocach dydaktycznych.
 • 17

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV

 1. Uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli przewidywana przez nauczyciela roczna ocena z tych zajęć edukacyjnych jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona, pod warunkiem, że:
 • rodzic wcześniej interesował się postępami dziecka w nauce,
 • rodzic uczestniczył w zebraniach ogólnych, a w przypadku nieobecności uzyskał informacje o postępach w nauce na najbliższych konsultacjach indywidualnych,
 • frekwencja ucznia na zajęciach z danego przedmiotu była nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
 • wszystkie nieobecności ucznia na zajęciach są usprawiedliwione;
 • uczeń terminowo przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
 • uczeń uzyskał z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne (wyższe niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
 • uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym również z konsultacji indywidualnych.
 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych na określony stopień bezpośrednio u nauczyciela uczącego danego przedmiotu w terminie do 3 dni od wystawienia przewidywanej oceny,
 2. Sprawdzian wiadomości przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
 3. Po skorzystaniu przez ucznia z prawa poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uczniowi lub jego rodzicom nie przysługuje prawo do odwołania od ustalonej przez nauczyciela oceny.
 • 18

Skala i procedury formułowania oceny zachowania w szkole podstawowej

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

1) wzorowe – wz;

2) bardzo dobre – bdb;

3) dobre – db;

4) poprawne – pop;

5) nieodpowiednie – ndp;

6) naganne– ng

7. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.

8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, oraz opinię nauczycieli uczących w szkole.

10. W ciągu półrocza nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia w mobidzienniku.

11. Wychowawca klasy w oparciu o zapis ust.10 i ogólne kryteria ocen z zachowania zawarte w niniejszym statucie omawia zachowanie uczniów przynajmniej raz w semestrze biorąc pod uwagę elementy zachowania zawarte w tym paragrafie.

12. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli (analizując wpisywane przez nich uwagi), opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

13. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18.

14. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

17. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

19. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zatwierdzenia oceny  przez  radę pedagogiczną.

20. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

21. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

22. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

23. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

24. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Kryteria ocen z zachowania:

 1. Wzorowe - otrzymuje uczeń, który:

1) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny w stosunku do swoich możliwości i zdolności;

2) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;

3) interesuje się postacią patrona szkoły;

4) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań;

5) reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych;

6) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację;

7) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;

8) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;

9) przejawia troskę o mienie szkoły;

10 ) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, i dba o schludny wygląd;

11) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

12) nie ulega nałogom(nikotyna, alkohol, narkotyki);

13) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innych;

14) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe;

15) poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film);

16) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;

17) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;

18) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;

19) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;

20) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje);

21) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.

2.Bardzo dobre – otrzymuje uczeń, który:

1) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;

2) przestrzega zapisów statutu szkoły i norm społecznych,

3) przejawia troskę o mienie szkoły;

4) pomaga słabszym i młodszym kolegom;

5) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;

6) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

7) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

8) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

9) przestrzega zasad higieny osobistej;

10) nigdy nie ulega nałogom;

11) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

12) nie spóźnia się na zajęcia szkolne;

13) zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie;

14) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

3.Dobre - otrzymuje uczeń, który:

1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;

2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;

3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;

4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły;

5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;

6) nosi odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły;

7) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;

8) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i imprezach szkolnych;

9) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;

10) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia;

11) nie ulega nałogom;

12) rozumie i stosuje normy społeczne;

13) szanuje mienie społeczne;

14) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

15) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;

16) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły;

17) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.

4.Poprawne - otrzymuje uczeń, który:

1) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;

2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych;

3) sporadycznie spóźnia się na lekcje;

4) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;

5) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;

6) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;

7) zdarza mu się zapominać wymaganego stroju;

8) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;

9) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu;

10) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

11) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;

12) czasami zapomina obuwia zmiennego;

13) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;

14) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;

15) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;

16) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;

17) używa zwrotów grzecznościowych;

18) czasem pomaga koleżankom i kolegom.

5.Nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który:

1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza wprowadzeniu lekcji;

2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje;

3) opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia;

4) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;

5) nie nosi obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia;

6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;

7) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych;

8) jest agresywny w stosunku do rówieśników;

9) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;

10) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;

11) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;

12) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;

13) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie);

14) często zaniedbuje higienę osobistą;

15) ulega nałogom;

16) ma negatywny wpływ na swoich kolegów;

17) lekceważy ustalone normy społeczne;

18) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

6. Naganne - otrzymuje uczeń, który:

1) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;

2) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;

3) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;

4) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;

5) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;

6) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;

7) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;

8) ulega nałogom;

9) celowo niszczy mienie szkoły;

10) wchodzi w konflikt z prawem;

11) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny.

 • 19

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia w klasach IV – VIII

w szkole podstawowej

Zachowanie ucznia ocenia się w systemie punktowym. Uczeń na początku półrocza otrzymuje punkty startowe w liczbie 70 punktów. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia wyjściowej ilości punktów ucznia są informacje o zachowaniu, wpisane do mobidziennika.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 17:03 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 marzec 2021 10:13 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 07:43 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 07:49 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 08:07 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 08:07 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 16:43 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 16:43 Karolina Dziubińska