WSTĘP

 

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Reszke w Borownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.szkolaborowno.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Edwarde Reszke w Borowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

 

 

 

STATU ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA: 

1. Możliwość zwiększania i zmniejszania czcionki

2. Możliwość zmiany kontrastu

3. Możliwość zmiany widoku

4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki ułatwiających dostęp do danych na niej opublikowanych: 

 • Ctrl++ (powiększenie) 
 • Ctrl+- (pomniejszenie) 
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny) 
 • F11 (tryb pełnoekranowy) 
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego) 
 • Ctrl+C (kopiowanie) 
 • Ctrl+S (zapisanie strony) 
 • Ctrl+F (szukanie na stronie) 
 • Ctrl+P (drukowanie) 
 • Ctrl+I (informacje o stronie) 
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie) 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Rybaniec adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343133313. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

 

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Reszke w Borownie

1. Do budynku prowadzą różne wejścia:

-wejście główne od ulicy Klonowej posiada podjazd do drzwi głównych i domofonu;

-wejście od przedszkola posiada windę dla osób z niepełnosprawnością ruchową do poziomu parter;

-wejście od strony hali sportowej nie posiada barier architektonicznych do poziomu parter i zapewnia dojazd do WC dla osób z niepełnosprawnością;

-wejście od strony małej sali sportowej zapewnia dostęp do tego pomieszczenia.

2. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony przedszkola.

3. Na parterze  budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim.

4. Na teren obiektów sportowych oraz jadalni możliwe jest pełne poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

5. Szatnie znajdujące się w budynku szkolnym w piwnicy nie są przystosowane dla osób na wózkach oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części sportowej.

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 05 maj 2021 07:59 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 08:02 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 08:02 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 wrzesień 2021 16:51 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 17:22 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 17:23 Karolina Dziubińska