Tryb działania


 

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.

 o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

oraz Statutu

 

 

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

W dziale „Przedmiot działalności i kompetencje” znajduje się dokument "Statut Szkoły", gdzie określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

 

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.Tryb pracy Rady Pedagogicznej dostępny w dziale "Rada pedagogiczna".

 

 

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców dostępny w dziale "Rada rodziców".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:59 Karolina Dziubińska