Zasady naboru obowiązujące

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Borownie

 Zasady rekrutacji uczniów do Przedszkola

 1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu w Borownie wynosi 70.
 2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat .
 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym  kończy 10 lat.
 4. Nabór dzieci do przedszkola obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Mykanów.
 5. Miejsca w przedszkolu mają zapewnione dzieci objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym (art. 14 ust. 3 i 3a Ustawy z 7 września 1991 r. O systemie oświaty - Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 6. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Dzieci, których rodzice złożą ww. deklarację są przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności.
 7. Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się od 1 marca do 31 marca, a jeśli 1 marca jest dniem wolnym, to od pierwszego dnia do ostatniego roboczego w marcu. Rekrutację do przedszkola ogłasza na kolejny rok szkolny dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia. Ogłoszenie to zawiera termin składania przez rodziców kart zgłoszenia wraz z załącznikami oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a także inne terminy dotyczące przebiegu rekrutacji.
 8. Ogłoszenie umieszcza się:
  1. na tablicy ogłoszeń przedszkola
  2. na stronie internetowej przedszkola
 9. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza lub zgodna z liczbą miejsc w przedszkolu, przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor. W przypadku większej liczby zgłoszeń, dyrektor w drodze zarządzenia powołuje Komisję Rekrutacyjną składającą się z pracowników przedszkola, która podejmuje czynności zgodnie z niniejszym statutem. Komisja pracuje w składzie: przewodniczący i trzech członków.

 

10.  Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół, który jest przechowywany w przedszkolu. Do zadań komisji należy:

 

 1. Stwierdzenie ilości miejsc wolnych w przedszkolu po uwzględnieniu ilości dzieci przyjętych na skutek złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu oraz dzieci, które mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Przeprowadzenie I etapu rekrutacji:

 

a)      analiza wniosków oraz dowodów potwierdzających prawo do uzyskania punktów zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami.

 

b)      przydział punktów zgodnie z ustalonymi dla I etapu kryteriami.

 

c)      uszeregowanie listy wszystkich kandydatów wg ilości uzyskanych punktów w kolejności od największej ilości punktów do najmniejszej.

 

 1. Jeżeli po zakończeniu I etapu rekrutacji nadal są wolne miejsca w przedszkolu lub kandydaci uzyskali taki sam wynik, komisja przeprowadza drugi etap rekrutacji zgodnie z kryteriami ustalonymi dla etapu II. Po tym etapie ponownie ustala się kolejność dzieci na liście zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 2. Ustalenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Listę kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola stanowią dzieci, które otrzymały najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym lub zostały wylosowane w III etapie rekrutacji.

 

11.  W I etapie rekrutacji, po uwzględnieniu dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, mające równą wartość:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata piecza zastępczą.

 

12.  Jeśli po zakończeniu postępowania w I etapie rekrutacji, w przedszkolu nadal są wolne miejsca lub kandydaci uzyskali taki sam wynik, Komisja Rekrutacyjna przechodzi do drugiego etapu rekrutacji. W II etapie stosuje się dodatkowe kryteria o wartości wyrażonej w punktach:

 

 1. Kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego lub uczącego się w trybie dziennym - 5 punktów
 2. Kandydat posiadający rodzeństwo w danym przedszkolu – 1 punkt
 3. Kandydat uczęszczający wcześniej do innego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego – 1 punkt
 4. Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin – 1 punkt

 

13.  Wszyscy kandydaci otrzymują punkty za każdy spełniony warunek. Punkty te są sumowane.

 

14.  W przypadku, gdy powyższe kryteria nie rozstrzygną o zakwalifikowaniu wszystkich kandydatów z powodu zbyt małej ilości miejsc, w III etapie decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja.

 

15.  Wymagane są dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w punkcie 9 i 10, odpowiednio:

 

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721 ze zm.) – kandydata, rodzeństwa kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata.
 3. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiach w trybie dziennym obojga rodziców lub rodzica o zatrudnieniu lub studiach dziennych rodzica samotnie wychowującego dziecko
 6. Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w przedszkolu.
 7. Oświadczenie – deklaracja o czasie pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin.
 8. Oświadczenie wcześniejszym uczęszczaniu kandydata do innego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

16.  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zawierające nazwisko i imię dzieci są uszeregowane alfabetycznie.

 

17.  Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbywa się w terminie ustalonym z organem prowadzącym.

 

18.  Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo złożenia wniosku uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

19.  Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

20.  W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic ma prawo odwołać się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

 

21.  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od złożenia odwołania.

 

22.  O ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, to w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym odbywa się nabór uzupełniający.

 

23.  Do 31 sierpnia podaje się do widomości wyniki naboru uzupełniającego.

 

24.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

25.  W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, dyrektor przyjmuje dzieci z listy kandydatów nieprzyjętych wg kolejności punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnych w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce.

 

26.  Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola. Niepodpisanie umowy w tym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatycznie skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 1. Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia gimnazjum nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowi szkolnemu podlegają 6-latkowie urodzeni w pierwszym półroczu i 7-latkowie.
 3. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do klasy pierwszej jest co najmniej roczny pobyt dziecka w przedszkolu.
 4. W roku szkolnym 2014/2015 na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które jest 6-latkiem urodzonym w drugim półroczu.

Warunkiem przyjęcia sześciolatka do klasy pierwszej jest wykazywanie przez dziecko psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej oraz co najmniej roczny pobyt dziecka w przedszkolu.

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż na rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowani są kandydaci:

1)      na podstawie zgłoszenia rodziców - z urzędu 6-cio-latkowie urodzeni w pierwszym półroczu i 7-mio-latkowie zamieszkali w obwodzie Zespołu,

2)      spoza obwodu Zespołu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej organ prowadzący ustalił następujące kryteria:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentów

1.

Kandydat zamieszkały na obszarze gminy

8

Oświadczenie rodziców

2.

Kandydat odbywający roczne przygotowanie przedszkolne w danym przedszkolu

4

Oświadczenie rodziców

3.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

2

Oświadczenie rodziców

4.

Kandydat zamieszkały poza obszarem Gminy Mykanów

1

Oświadczenie rodziców

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły – 1 punkt.

Dane zawarte we wnioskach i załącznikach złożonych przez rodziców, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i potwierdzone oświadczeniem.

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej organ prowadzący ustalił następujące terminy:

l.p.

Rodzaj postępowania

Termin

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

Od 03.03. do 31.03.2014r

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Do 23.04.2014r do godz. 15:00

3.

Złożenie przez rodziców kandydata potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły podstawowej

Od 24.04. do 07.05.2014r.

4.

Postępowanie uzupełniające

Do 23.05.2014r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej

Do 28.05.2014r. do godz. 15:00

6.

Procedura odwoławcza

Od dnia upublicznienia listy/-26 dni/do 23.06.2014r.

 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:

1)      na podstawie zgłoszenia rodziców - z urzędu zamieszkali w obwodzie Zespołu,

2)      spoza obwodu Zespołu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3)   W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum prowadzonego przez gminę, listy przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentów

1.

Kandydat zamieszkały na obszarze gminy

8

Oświadczenie rodziców

2.

Kandydat, który jest absolwentem szkoły podstawowej związanej organizacyjnie z danym gimnazjum

4

Oświadczenie rodziców

3.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, przedszkola - związanych organizacyjnie z danym gimnazjum

2

Oświadczenie rodziców

4.

Kandydat zamieszkały poza obszarem Gminy Mykanów

1

Oświadczenie rodziców

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do gimnazjum – 1 punkt.

Dane zawarte we wnioskach i załącznikach złożonych przez rodziców, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i potwierdzone oświadczeniem.

10.  Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum ustalone są przez Śląskiego Kuratora Oświaty wg postanowienia Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014r.

11.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) Dyrektor Zespołu może zezwolić na spełnianie przez dziecko, mieszkające w obwodzie danej szkoły, obowiązku szkolnego poza nią. Wówczas Dyrektor określa warunki nauki. Dziecko spełniające obowiązek nauki poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez Szkołę.

12.  Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i klas specjalnych.

13.  Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko zamieszkałe w obwodzie Zespołu, prowadzi ewidencję spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

14.  Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, w administracji.

15.  Warunki realizacji obowiązku szkolnego w Zespole zapewnia organ prowadzący Zespół, ustalając w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, warunki organizacyjne, kadrowe i finansowe placówki.

16.  Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)      świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych przez szkołę, gdy uczeń realizował obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty,

3)      świadectwa wydanego za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy, biorąc pod uwagę sumę lat nauki szkolnej ucznia.

17.  Jeśli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:

1)      uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

2)      kontynuować we własnym zakresie naukę języka, którego uczył się w poprzedniej szkole,

3)      uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

18.  Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły macierzystej, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka, egzaminatora wyznacza dyrektor innej szkoły.

19.  Zapewnia się wszystkim uczniom przyjętym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum równy dostęp do prowadzonych w szkole zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

20.   Urząd Gminy prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany w ramach zadań własnych przesyłać właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3-16 lat.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 17:05 Karolina Dziubińska