Przedmiot działalności i kompetencje

 


 

Przedmiotem działalności Zespołu jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut Zespołu (pobierz statut)

Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w  obwodzie Zespołu i  prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnienie obowiązku   szkolnego   podlega   egzekucji   w  trybie   przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Zespół poprzez nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości realizuje cele i zadania określone w ustawie z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 

Tekst ustawy z poszczególnymi zmianami:

https://isap.sejm.gov.pl/

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 15:26 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 październik 2017 12:48 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 07:51 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 07:52 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 07:53 Karolina Dziubińska