Samorząd Uczniowski

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Borownie


 

Samorząd Uczniowski:

1.W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2.Samorząd tworzą uczniowie szkoły podstawowej, a opiekę nad nim sprawuje wybrany przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

3.Samorząd działa poprzez organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu.

4.Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu i ustawą o systemie oświaty.

5.Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4)prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

6.Samorząd może prowadzić działalność nie ujętą w Statucie, jeśli uzyska zgodę Dyrektora Zespołu z wyjątkiem opinii dotyczącej nauczyciela.

7.Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.

1)  Przewodniczący Rady Samorządu:
a)reprezentuje Samorząd w kontraktach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Dyrektorem, z innymi szkołami,
b)kieruje pracą Rady Samorządu,
c)zwołuje i przewodniczy obradom Rady Samorządu,
d)przydziela zadania poszczególnym sekcjom,
e)organizuje współpracę Rady Samorządu z Radami Klasowymi.

2)Rada Samorządu:
a)podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu,
b)opracowuje program prac Samorządu,
c)kieruje bieżącą pracą Samorządu,
e)reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
f)informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
g)nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,
h)gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,
i)organizuje referendum w sprawach ważnych dla Zespołu,
j)dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3)Zebranie Przewodniczących Klasowych:
a)proponuje zmiany w regulaminie Samorządu,
b)powołuje Komisje Wyborcze.

 

Bieżący Samorząd Szkolny: https://szkolaborowno.pl/index.php/samorzad-szkolny.html

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:38 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 styczeń 2021 06:51 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 15:32 olac